توسعه روستایی
واکاوی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه

مهتاب ولی زاده؛ فرحناز رستمی؛ نعمت اله شیری؛ مژگان خوش مرام

دوره 20، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 697-721

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.339102.1008164

چکیده
  پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی و فعالیت‌های کارآفرینانۀ زنان روستایی، تلاش در راستای ترویج کسب‌وکارهای کارآفرینانه در میان آن‌ها را ضروری ساخته است. نقطۀ آغازین راه‌اندازی یک کسب‌وکار، تشخیص فرصت است و فرایند تشخیص فرصت‌های کارآفرینی در بین زنان متفاوت با مردان است.مطالعۀ حاضر با هدف واکاوی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینی ...  بیشتر

کارآفرینی
مطالعة الگوی خودتوانمندی زنان کارآفرین یزد: تعامل سازنده با حصارهای ذهنی و اجتماعی

منوچهر علی نژاد؛ سیده زینب موسوی؛ مهربان پارسامهر

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 415-440

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.339364.1008169

چکیده
  در ایران، توسعه و ترویج کارآفرینی یکی از نیازهای جدی جامعه است و ساختار خانوادگی، نگرش سنتی و کلیشه‌های جنسیتی، که توصیف‌کنندۀ ساختارهای اجتماعی کشورها است، به‌‌شدت بر فرایند توسعۀ کارآفرینی زنان اثرگذار است. بنابراین، ضروری است که در بررسی این فرایند عوامل ذکرشده در نظر گرفته شود. هدف از این جستار واکاویِ رفتارهای موفقیت‌آمیز ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‏ بندی مؤلفه ‏های فردی رفتار کارآفرینانة پرستاران زن در گردشگری پزشکی با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری

سید سعید هاشمی؛ سعیده درخش

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 455-476

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.322366.1008000

چکیده
  گردشگری یکی از صنایع پویای در حال رشد دنیاست. گردشگری با اهداف مختلفی نظیر بازدید از جاذبه‏های طبیعی، جاذبه‏های تاریخی و همچنین کسب سلامت جسم و روح انجام می‏پذیرد و در این میان، گردشگری سلامت با هدف بهبود سلامت جسمانی و بازیابی سلامت روح انجام می‏شود. از آنجا که بخش عظیمی از نیروی انسانی فعال در حوزة گردشگری سلامت را پرستاران ...  بیشتر

تبیین الگوی پیشران‌های نهادی موفقیت کسب‌وکار‌های کارآفرینانة زنان با اثر میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه (مطالعة موردی: زنان کارآفرین استان خوزستان)

فرج الله رحیمی؛ سارا محمدی؛ میعاد سلامی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 223-242

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.318342.1007955

چکیده
  کارآفرینی فرایندی است که نقش حیاتی در تداوم رشد و توسعة ملی و حتی اقتصاد جهانی ایفا می‏کند. با توسعة کارآفرینی، فرصت‏های اقتصادی ‏جدید ظهور می‌کند و کسب‌وکارهای جدیدی در جامعه پدید می‏آید. امروزه، شواهد نشان می‌دهد که کارآفرینی زنان، با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت فعال جامعه را تشکیل می‌دهند، می‌تواند به رشد تولید و ...  بیشتر

فراتحلیل کیفی ابعاد توسعۀ کارآفرینی زنان روستایی

مجید یاسوری؛ معصومه نوروزی نژاد

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 21-41

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.313046.1007905

چکیده
  کارآفرینی از فعالیت‌هایی است که می‌تواند برطرف‌کنندة بسیاری از چالش‌های اقتصادی در مناطق روستایی باشد. در این میان، زنان به‌عنوان یکی از گروه‌های تأثیرگذار در جامعة روستایی نقشی مهم دارند. فراگیری کارآفرینی بین زنان روستایی نیازمند برنامه‌ریزی برای شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار در توسعة فعالیت‌های کارآفرینانه است. بنابراین، ...  بیشتر

کارآفرینی
تأثیر ویژگی های شخصیتی بر موفقیت زنان روستایی کارآفرین در استان همدان

احمد یعقوبی فرانی؛ عطیه سلیمانی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 113-130

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.55209

چکیده
  امروزه، زنان نقش مهمی در جوامع روستایی دارند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن‌ها می‏تواند اقتصاد روستا را شکوفا کند. این موضوع، به‌ویژه در مورد توانمندی‌های زنان برای اشتغال و کارآفرینی، اهمیت زیادی دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی شناسایی ویژگی‏های شخصیتی زنان روستایی کارآفرین و بررسی تأثیر این ویژگی‏ها بر میزان موفقیت کارآفرینانۀ ...  بیشتر

کارآفرینی
سنجش عوامل موثر بر عملکرد کسب و کارهای زنان کارآفرین در روستاهای شهرستان میانه

غلامحسین حسینی نیا؛ احمد یعقوبی فرانی؛ رضا سیدین

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 545-558

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.54534

چکیده
  برنامه‌ریزی برای توسعة کسب‌وکارهای زنان روستایی در گام نخست نیازمند شناسایی عوامل بهبود‌دهندۀ عملکرد این‌گونه کسب‌وکارهاست. بر همین اساس، در پژوهشی پیمایشی به بررسی ماهیت و کیفیت اثر‌گذاری هر‌یک از عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد کسب‌وکارهای زنان کارآفرین در روستاهای شهرستان میانه پرداخته شده است. جامعۀ آماری تحقیق را زنان روستایی ...  بیشتر

انگیزه‌های کارآفرینی زنان و مردان در بخش صنعت: شباهت‌ها وتفاوت‌ها

زهرا آراستی؛ احمد کنعانی؛ نویساسادات سیدقاسمی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 83-100

https://doi.org/10.22059/jwdp.2013.35481

چکیده
  یکی از عوامل تأثیرگذار در کارآفرینی، انگیزه‌های کارآفرینان است. برخی مطالعات نشان می‌دهد زنان و مردان با انگیزه‌های متفاوتی به کارآفرینی روی می‌آورند. این در حالی است که انگیزه‌های کارآفرینان در بخش صنعت، به‌خصوص با در نظر گرفتن عامل جنسیت، کمتر بررسی شده است. تحقیق حاضر، با استفاده از روش تحقیق ترکیبی در جامعة آماری ...  بیشتر

نیاز سنجی آموزشی زنان کارآفرین شهر اصفهان

علی شائمی؛ اکبر اعتباریان؛ مرضیه خیرمند

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 151-180

چکیده
  این پژوهش با هدف نیازسنجی آموزشی زنان کارآفرین شهر اصفهان انجام شده است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق از زنان کارآفرین شهر اصفهان هستند که به دلیل محدود بودن حجم موارد، نمونه برابر با کل جامعه در نظر گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پایایی آن ...  بیشتر