دوره و شماره: دوره 18، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 509-662