برساخت زیبایی بدن زنانه (مطالعۀ موردی: زنان شهر رشت)

فاطمه وظیفه شناس؛ محمدمهدی رحمتی؛ هدی حلاج زاده

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 173-193

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.291844.1007741

چکیده
  این پژوهش تلاش دارد «زیبایی بدن زنانه» را به‌منزلة یک نظم گفتمانی توصیف کند و به تفسیر گفتمان‏های حاضر در این عرصه و همچنین سازوکارهای هژمونیک بازنمایی سوژة زن درون هر گفتمان بپردازد. در این راستا، با رویکردی کیفی و در چارچوب روش تحلیل گفتمان، به بسط تحلیلی گفتمان‏های زیبایی بدن زنانه پرداخته شد. داده‏های پژوهش با بهره‏گیری ...  بیشتر

تحلیل جامعه‏ شناختی راهبردهای مواجهه با موضوع «‏حجاب» زنان در جریان نهضت ملی ‏‏شدن صنعت نفت

قاسم زائری؛ فاطمه یوسفی نژاد

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 195-216

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.309344.1007883

چکیده
  این مقاله به جایگاه «حجاب» در جهت‏گیری نیروهای سیاسی و اجتماعی فعال در نهضت ملی‏کردن صنعت نفت در اواخر دهة 1320 شمسی (1320ـ1330) اختصاص دارد. دهة 1320 و به‌ویژه تحولات اواخر این دهه، تحت‌تأثیر دو دسته روندهای بین‏المللی و داخلی است: نخست «چرخش استعماری»، و ظهور نظم تازة جهانی پس از جنگ جهانی دوم و نیز بازخیزی اسلامی در‌نتیجة ...  بیشتر

شایستگیِ فرانیاز و توسعۀ معناداری در کارکنان زن شاغل در سازمان‏ های دولتی ایران

رحمت الله قلی پور سوته؛ فرشته امین؛ مریم السادات موسوی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 217-237

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.292051.1007742

چکیده
  شایستگیِ فرانیاز نیروی کار پس از بحران اقتصادی در سال 2008 به‌عنوان دغدغه‏ای مهم در پژوهش‌های اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی مطرح شد، زیرا پیامدهایی جدی در سطوح کلان، سازمانی و فردی به دنبال داشت. با توجه به تفاوت در میزان فراگیری شایستگیِ فرانیاز، ابعاد و پیامدهای آن در زنان و همچنین تفاوت در جوامع و فرهنگ‌های مختلف در این زمینه، شایستگیِ ...  بیشتر

بررسی فرایند پذیرش موقعیت بحران در مناطق روستایی با تأکید بر نقش زنان

معصومه اسمعیلی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 239-262

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.286106.1007689

چکیده
  در فرایند پذیرش موقعیت بحران، افراد می‌توانند احساس خوشایندتری را تجربه کنند و در خلق محیط‌های خانوادگی، شغلی و اجتماعی نقشی برجسته را ایفا کنند. این پژوهش با هدف بررسی فرایند پذیرش موقعیت بحران در مناطق روستایی با تأکید بر نقش زنان انجام گرفت.جامعة آماری پژوهش شامل زنان روستایی بود که پس از زلزلة کرمانشاه در روستای خود باقی ماندند ...  بیشتر

پاتوق و تولید اجتماعی فضا: مطالعۀ پدیدارشناسانۀ زندگی روزمره در پاتوق‏ های زنانۀ اصفهان

کامران ربیعی؛ طاهره شریعت منش

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 263-292

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.294167.1007758

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر فهم تجربة زیسته و ادراکات فضایی زنان از پاتوق‌های زنانه و نقش این پاتوق‌ها در بازتولید ساختار اجتماعی است. به منظور دستیابی به این اهداف، با تکیه بر سنت پدیدارشناسی، مصاحبه و مشاهده به‌منزلة تکنیک‏های جمع‌آوری اطلاعات در نظرگرفته شد. در این زمینه، چهار نوع پاتوق زنانه انتخاب شد و از طریق نمونه‌گیری هدفمند، ...  بیشتر

مقایسۀ اثربخشی آموزش سرمایه ‏های روان‌شناختی و فعال‌سازی رفتاری بر امید در دانشجویان دختر خوابگاه‌های دانشگاه اصفهان

زهره قدرتی اصفهانی؛ اعظم مرادی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 293-312

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.296246.1007783

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی و مقایسة اثربخشی آموزش سرمایه‏های روان‌شناختی و درمان فعال‌سازی رفتاری بر امید دانشجویان دختر خوابگاه‌های دانشگاه اصفهان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1397ـ1398 بود. طرح پژوهش نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون‌ـ پس‌آزمون همراه با گروه گواه بود. برای اندازه‌گیری امید از پرسش‌نامة امید اشنایدر و همکاران (1991) استفاده شد. ...  بیشتر

موانع نهادی مشارکت سیاسی زنان منطقۀ بلوچستان

سیما رییسی؛ حسین تفضلی؛ محمد توحید فام؛ احمد رضا طاهری

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 313-334

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.282601.1007650

چکیده
  دست‏یابی به توسعۀ سیاسی، مشارکت سیاسی گروه‌های اجتماعی جامعه را می‏طلبد و مشارکت سیاسی زنان در این خصوص اهمیت بالایی دارد. تحقق مشارکت مطلوب زنان در حوزۀ سیاست در هر جامعه‏ای با موانع خاص خود مواجه است. بر این اساس، در این پژوهش مشارکت سیاسی زنان منطقۀ بلوچستان با استفاده از روش‏های پژوهش کیفی و رویکرد نهادگرایی مورد مطالعه ...  بیشتر