دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 351-522