نقش همسران در اکوسیستم کارآفرینی زنان با رویکردی فراترکیب

مهدی حسین پور؛ بیژن رضایی؛ عطیه خدایی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 351-377

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.318676.1007959

چکیده
  پژوهش حاضر از طریق ترکیب تحقیقات پیشین با هدف ارائة تصویری جامع از مؤلفه‏های نقش همسران در اکوسیستم کارآفرینی زنان انجام گرفت. روش‏شناسی پژوهش، کیفی با رویکرد فراترکیب است. بر این اساس، پس از جست‌وجو در پایگاه‏های اطلاعاتی، در محدودة زمانی 1385 تا 1399 برای پژوهش‏های داخلی و 2000 تا 2020 برای پژوهش‏های خارجی، تعداد 143 مطالعة مرتبط ...  بیشتر

زنان کرد در حوزۀ عمومی: زمینه‏ها، مؤلفه‏ ها و فعالیت‏های تشکل‏های اجتماعیِ زنانه (مطالعة موردی: استان کردستان)

جمال محمدی؛ لطیفه پاشایی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 379-403

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.322999.1008006

چکیده
  هم‌زمان با گشایش نسبی فضای سیاسی و برآمدن گفتمان جامعۀ مدنی و گسترش تقریبی حوزۀ عمومی در اواسط دهۀ 1370، زنان شهرنشین جامعۀ کردستان این امکان را یافتند که با ورود به حوزۀ عمومی تشکل‏هایی اجتماعی با محوریت امر زنانه و به قصد پیگیری مطالبات، حقوق و خواست‏های زنان پی‏ریزی کنند. این تشکل‏ها از آن زمان تاکنون، به‏رغم محدویت‏ها ...  بیشتر

تحلیل استراتژیک از راهبردهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در سکونت‌گاه‏های غیررسمی با تأکید بر کارآفرینی مطالعة موردی: محلات انصار و اروند در شهرک شهید رجایی مشهد

قدیر صیامی؛ ملیحه ستاری وند

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 405-427

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.321773.1007993

چکیده
  توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، ه‌مثابة هدف غایی برنامه‏های رفاه و مددکاری اجتماعی، رویکردی نوین است که بر دو رکن مهم «توسعة توانمندی‌های زنان سرپرست خانوار در معیشت پایدار برای خود و افراد تحت تکفلشان» و نیز «ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی آن‌ها در مدیریت خانواده» استوار است و اجرای آن نیازمند به‌کارگیری راهبردها ...  بیشتر

توانمندی سیاسی و رفتارهای محیط‌زیستی زنان (مطالعة موردی شهر کرمانشاه)

نجات محمدی فر؛ علی مرادی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 429-454

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.321697.1007992

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش نقش توانمندی سیاسی زنان در رفتارهای محیط‌زیستی آن‌هاست. روش تحقیق حاضر از لحاظ رویکردی، کمی و از نظر راهبردی و گردآوری داده‌ها، همبستگی و توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه است و جامعة آماری زنان شهر کرمانشاه هستند. حجم نمونه 200 نفر بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‏ بندی مؤلفه ‏های فردی رفتار کارآفرینانة پرستاران زن در گردشگری پزشکی با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری

سید سعید هاشمی؛ سعیده درخش

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 455-476

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.322366.1008000

چکیده
  گردشگری یکی از صنایع پویای در حال رشد دنیاست. گردشگری با اهداف مختلفی نظیر بازدید از جاذبه‏های طبیعی، جاذبه‏های تاریخی و همچنین کسب سلامت جسم و روح انجام می‏پذیرد و در این میان، گردشگری سلامت با هدف بهبود سلامت جسمانی و بازیابی سلامت روح انجام می‏شود. از آنجا که بخش عظیمی از نیروی انسانی فعال در حوزة گردشگری سلامت را پرستاران ...  بیشتر

تأثیر حضور زنان در هیئت ‏مدیره بر ویژگی‏های کیفی اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نازنین بشیری منش؛ سید حسام وقفی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 477-500

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.324558.1008021

چکیده
  زنان نقش شایان‏ ذکری در کسب موفقیت در زمینه‏های اقتصادی دارند که به ایجاد ارزش‏آفرینی و افزایش سطح رفاه افراد در جامعه منجر می‏شود. آنان در مقولة روابط اجتماعی دقت نظر بیشتری دارند و بر انجام‌دادن صحیح وظایف محوله و پیروی از قوانین حاکم اهتمام بیشتری می‏ورزند؛ بنابراین، حضور زنان در هیئت‏مدیرة شرکت‏ها می‏تواند مفید ...  بیشتر

نقش سرمایة اجتماعی در مدیریت پسماند خانگی توسط زنان (مطالعة موردی زنان ساکن شهر سیرجان)

المیرا جعفری؛ صادق صالحی؛ بهرام قدیمی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 501-522

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.323801.1008013

چکیده
  امروزه، بهترین راهکار برای مواجهه با چالش‏های پسماند تقویت منابع اجتماعی و سرمایه‏های انسانی است، در این بین، زنان خانه‏دار که بیشتر وقت خود را در منزل سپری می‏کنند نقشی بسیار مؤثر در زمینة مسائل محیط زیستی و مدیریت پسماند خانگی دارند. با درک این مهم، پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش سرمایة اجتماعی در مدیریت پسماند خانگی از سوی ...  بیشتر