ا

 • امامی، طاهره علائم اختلال شخصیت در میان دختران جوان [دوره 2، شماره 2، 1383]

 • امینی، علیرضا رویکرد جنسیتی به عدم تعادل های بازار کار [دوره 2، شماره 1، 1383]

پ

 • پرویزی، سرور سلامت دختران جوان وپارادوکس آزادی / محدودیت: یک پژوهش کیفی [دوره 2، شماره 2، 1383]

 • پور، شهلا کاظمی تحول سن ازدواج زنان در ایران و عوامل جعیتی موثر بر آن [دوره 2، شماره 3، 1383]

 • پور، مرتضی حاجی اختیار زوجه و ابهام در مفهوم عسر و حرج [دوره 2، شماره 2، 1383]

ت

ج

 • جاه، مریم رفعت عوامل جامعه شناختی مؤثر در باز تعریف هویت اجتماعی زنان [دوره 2، شماره 1، 1383]

ح

 • حمیدی، فریده تأثیر ساخت خانواده بر فرار دختران [دوره 2، شماره 3، 1383]

خ

 • خالد، امیر رستگار رابطه کار / خانواده: تفاوت های جنسیتی در برخورداری از حمایت اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1383]

د

 • دیامنتی، فیلیو « مسئله زنان» در تفکر سیاسی اتوپیایی رادیکال [دوره 2، شماره 2، 1383]

ر

ز

 • زاده، آذر قلی نگاهی جامعه شناختی به موقعیت زنان در عصر صفوی [دوره 2، شماره 2، 1383]

 • زاده، مریم فاتحی بررسی پیامدهای کودک آزاری بر شخصیت دختران نوجوان [دوره 2، شماره 3، 1383]

 • زاده، مریم فاتحی علائم اختلال شخصیت در میان دختران جوان [دوره 2، شماره 2، 1383]

س

 • ساروخانی، باقر عوامل جامعه شناختی مؤثر در باز تعریف هویت اجتماعی زنان [دوره 2، شماره 1، 1383]

 • سیدان، فریبا منشأ اجتماعی بیماری افسردگی زنان [دوره 2، شماره 2، 1383]

 • سلطانی، مهدی تحلیل جامعه شناسانه مناسبات جنسیتی در سینمای ایران [دوره 2، شماره 3، 1383]

ص

 • صادقی، مسعود تحلیلی بر عوامل اقتصادی مؤثر در اشتغال زنان ایران [دوره 2، شماره 1، 1383]

ط

 • طالب، مهدی قومیت و جنسیت: مطالعه موردی گروه های قومی در سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1383]

 • طاهرخانی، مهدی آثار جهانی شدن بر زنان [دوره 2، شماره 1، 1383]

 • طلب، ژاله شادی فقر زنان سرپرست خانوار [دوره 2، شماره 1، 1383]

ع

 • عابدی، محمد رضا بررسی پیامدهای کودک آزاری بر شخصیت دختران نوجوان [دوره 2، شماره 3، 1383]

 • عارفی، مرضیه شناسایی متغیرهای اثرگذار بر ترک تحصیل زود هنگام دختران دوره راهنمایی تحصیلی [دوره 2، شماره 3، 1383]

 • عبداللهیان، حمید نسلها و نگرشهای جنسیتی : سنجش آگاهی از تعارض در نگرشهای جنسیتی [دوره 2، شماره 3، 1383]

 • علمی، زهرا سیاست های اقتصادی کلان و بازار کار زنان در ایران [دوره 2، شماره 2، 1383]

 • عمادزاده، مصطفی تحلیلی بر عوامل اقتصادی مؤثر در اشتغال زنان ایران [دوره 2، شماره 1، 1383]

 • عنایت، حلیمه زنان و تحولات ساختاری جامعه در عصر جهانی شدن [دوره 2، شماره 2، 1383]

ف

گ

 • گودرزی، محسن قومیت و جنسیت: مطالعه موردی گروه های قومی در سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1383]

م

 • میرزایی، حسین عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان ایران با استفاده از مدل رگراسیونی داده های پانلی [دوره 2، شماره 1، 1383]

 • معظمی، شهلا جرم شناسی خشونت خانگی و همسرکشی در سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 2، 1383]

 • مقصودی، سوده بررسی نقش زن در داستانهای کودکان [دوره 2، شماره 3، 1383]

 • موحد، مجید زنان و تحولات ساختاری جامعه در عصر جهانی شدن [دوره 2، شماره 2، 1383]

ن

 • نجاریان، بهمن علائم اختلال شخصیت در میان دختران جوان [دوره 2، شماره 2، 1383]

 • نژاد، علیرضا گرایی فقر زنان سرپرست خانوار [دوره 2، شماره 1، 1383]

 • نقوی، اعظم بررسی پیامدهای کودک آزاری بر شخصیت دختران نوجوان [دوره 2، شماره 3، 1383]

 • نیکبخت، علیرضا سلامت دختران جوان وپارادوکس آزادی / محدودیت: یک پژوهش کیفی [دوره 2، شماره 2، 1383]

 • نوروزی، لادن تفاوت های جنسیتی در ساختار شغلی [دوره 2، شماره 1، 1383]

و

 • وند، راضیه ظهره رابطه ادراک از نقش های جنسیتی و رضایت از جنس [دوره 2، شماره 2، 1383]