تحلیل جنسیتی فاصله در روابط زوجین: مصادیق و زمینه‏های شکل‏گیری

سهیلا صادقی فسایی؛ زینب ملکی پور

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22059/jwdp.2013.35472

چکیده
  جامعه‏شناسان از دو منظر به بررسی موضوع خانواده پرداخته‏اند؛ از سویی، به مسائلی مانند ساختار و کارکرد خانواده توجه داشته‏اند و از سوی دیگر، به تغییرات و تحولات خانواده. هرچه از عمر خانواده‏های گسترده می‏گذرد و تبلور خانوادة هسته‏ای در جامعه بیشتر می‏شود، اهمیت روابط بین اعضای خانواده، به‌خصوص زن و شوهر، به‌منزلة ...  بیشتر

مطالعات فرهنگی
تحلیل تجربه‏ های زنانه از جراحی زیبایی (مطالعۀ کیفی دلایل و پیامدهای جراحی زیبایی)

امید قادرزاده؛ کمال خالق پناه؛ سارا خزایی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.51343

چکیده
  جراحی زیبایی، به‌مثابۀ یکی از شیوه‏های شایع مدیریت بدن، وارد الگوهای مصرف و فرایند صورت‌بندی هویت‌ساز زنان شده است. در پژوهش حاضر، به قصد راه‌بُردن به تجربه و درک زنان از جراحی زیبایی، به روش نظریۀ مبنایی با 27 نمونه زن با تجربۀ جراحی زیبایی مصاحبۀ نیمه ‏ساخت یافته به‏عمل آمد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که زنان در مواجهه با دگردیسی ...  بیشتر